BAĞIMSIZ İŞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ (BİOS) PROTOKOLÜ

1. TARAFLAR
Unvan: Çağlar Özgürler
TC/V.N: ******03164
Yetkili: Çağlar ÖZGÜRLER
Mail: c.ozgurler@gmail.com
Tel: 08232 423 42 12 – 0533 783 59 35
İşbu sözleşmede ‘ÖZGÜRLER’ olarak anılacaktır.

 

İsim/Unvan: Aşağıda Formda Yazılacak
Adres: Aşağıda Formda Yazılacak
TC/V.N: Aşağıda Formda Yazılacak
V.D: Aşağıda Formda Yazılacak
Mail: Aşağıda Formda Yazılacak
GSM: Aşağıda Formda Yazılacak
İşbu sözleşmede ‘BİOS’ olarak anılacaktır.

 

İşbu sözleşmede, ÖZGÜRLER ve BİOS münferiden ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ olarak anılacaktır.

 

2. KAPSAM
İşbu sözleşme BİOS’ ın sunacağı bilgilerle ÖZGÜRLER tarafından yapılacak ürün ve hizmet satışlarında ÖZGÜRLER ile BİOS arasındaki ilişkileri düzenler.

 

3. AMAÇ
İşbu sözleşmenin amacı, objektif, dürüst ve özenle karşılıklı yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve verimliliğin karşılıklı olarak en üst seviyede sağlanmasıdır.

 

4. PROFESYONEL STANDARTLAR
TARAFLAR, işbirliğinin gerektirdiği kapsamda birlikte çalışmayı, iş veya hizmetin ifası için gerekli desteği karşılıklı vermeyi, hak ve borçların ifasında sözleşme şartlarına uymayı, gizlilik ilkesine uymayı, BİOS, ispatlı bilgi ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında temin etmeyi müştereken kabul ve taahhüt ederler.

 

5. ÖZGÜRLER’IN HİZMET KAPSAMI
ÖZGÜRLER, aşağıda belirtilen iş ve hizmetleri vermeyi kabul ve taahhüt eder.
Gelen talep sonucu müşterilere sigorta konusunda danışmanlık hizmeti vermek
Gelen talep sonucu müşterilere emeklilik konusunda danışmanlık hizmeti vermek
Gelen talep sonucu gayrimenkul alanında danışmanlık hizmeti vermek
Diğer belirlenen konularda danışmanlık hizmeti vermek

 

6. ÖZEL ŞARTLAR VE ÜCRETLER

 YAPILAN BÜTÜN İŞLEMLERDE İPTAL VE İADE SAĞLANACAK OLURSA VERİLEN PRİM İADE KOMİSYON ORANINDA GERİ ALINIR VEYA BİR SONRAKİ PRİMDEN DÜŞÜLÜR. TERCİHİ ŞİRKETİMİZE AİTTİR.

 GELEN İŞLERİ KABUL EDİP ETMEME TASARRUFU TAMAMEN ÖZGÜRLER’E AİTTİR.

 BAĞIMSIZ İŞ ORTAĞI (BİOS) ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ DEĞİLDİR. BİOS SADECE ÖNERİR, TAVSİYE EDER VE BAŞARILI İŞLEMLER SONUCUNDA HEDİYE PRİM KAZANIR.

 ÖDEMELER SADECE BAŞARI İLE TAMAMLANAN İŞLEMLER SONUCUNDA YAPILIR. BİOS YÖNLENDİRDİĞİ KİŞİLER İÇİN TİCARET GERÇEKLEŞMEDİĞİ SÜRECE HERHANGİ BİR HAK TALEP EDEMEZ.

 HER BİOS www.ozgurlergroup.com.tr ADRESİNDE YER ALAN BİOS SÖZLEŞMESİNİ ONLİNE OLARAK ONAYLAMAK ZORUNDADIR. SÖZELEŞME ONAYLAMAYAN BİOSLAR HAK TALEBİNDE BULUNAMAZ. SÖZLEŞMEYİ İSTENDİĞİ ZAMAN TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİ TAZMİNATSIZ, ŞARTSIZ KOŞULSUZ FESİH EDİLEBİLİR.
 BİOS SADECE YÖNLENDİRDİĞİ İŞ İÇİN HAK TALEBİNDE BULUNABİLİR. ÖRNEĞİN EMEKLİ İŞLEMİ İÇİN YÖNLENDİRDİĞİ BİR KİŞİ İLERLEYEN ZAMANDA BAŞKA KİŞİLER GETİRİRSE VEYA BİREYSEL OLARAK BAŞKA HİZMET TALEBİNDE BULUNURSA BU İŞLERDEN HAK TALEP EDEMEZ.

 TÜM İŞLEMLER KANUN VE NİZAMA UYGUN OLARAK YAPILIR. FATURASIZ İŞLEM TALEP EDİLEMEZ. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ SÖZLEŞME VE NOTER VEKALETİ ALINMADAN YAPILMAZ.

 TÜM SATILIK GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDE TAVSİYE EDİLEN ALICI VEYA SATICI KOMİSYONUNDAN % 50 PRİM ÖDENİR.

 TÜM KİRALIK GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDE TAVSİYE EDİLEN MAL SAHİBİ VEYA KİRACI KOMİSYONUNDAN %35 PRİM ÖDENİR.

 TÜM SİGORTA İŞLEMLERİNDE TAVSİYE EDİLEN KİŞİ BAŞINA KURUMUMUZUN ALDIĞI PRİMDEN %50 PRİM ÖDENİR.

 TÜM EMEKLİLİK DANIŞMANLIK İŞLEMLERİNDE TAVSİYE EDİLEN KİŞİ BAŞINA ALDIĞIMIZ ÜCRETTEN %10 PRİM ÖDEMESİ YAPILIR.

 

7. SORUMLULUK
a) TARAFLAR; işbu sözleşmeye, yasal hak ve yükümlülüklerini bilerek taraf olmuştur. Bu sebeple sözleşmeden doğan yükümlülüklerini haksız olarak yerine getirmemeleri halinde, diğer tarafın uğrayacağı zararları tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
b) ÖZGÜRLER;
i. Sözleşme konusuyla ilgili yasal mevzuata, ticari ve toplumsal örf adet ve teamüllere uymayı,
ii. 3. Parti/kişi(ler)in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,
iii. BİOS ların imajını sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

c) ÖZGÜRLER, işbu sözleşmeyi akdederken, BİOS yönlendirmesi ile gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak BİOS tarafından kendisine verilen bütün bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul etmekte olup; TARAFLAR, ÖZGÜRLER’ın bu hususların gerçekliğini ve doğruluğunu araştırmak yükümlülüğü altında olmadığını kabul ve beyan ederler.

d) ÖZGÜRLER, BİOS dan gelen bilgiler ile yapacağı açıklamalardan, ve bu bilgilerin gerçekliği ve doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

e) BİOS’in iş ve işlemler için onay vermemesi, ayrıca iş ve işlemlerin bedelini ödememesi hallerinde; bu hizmetlerin eksik verilmesinden veya verilmemesinden dolayı ÖZGÜRLER sorumlu tutulmayacaktır.

 

8. GİZLİLİK

a) Kural olarak TARAFLAR’dan birinin diğerine açıkladığı ve açıklayan tarafın kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu bildirdiği ya da açıklamanın yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak açıklayanın mülkiyetinde ve/veya gizli bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal, bilgi, fikir, buluş, yenilik, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olmasa bile tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve benzerleri gizli olup korunur, açıklanmaz.

b) Gizliliği ihlal eden ve/veya gizli bilgiyi izinsiz açıklayan TARAF, diğer tarafın her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

 

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLEME
a) İşbu sözleşme onay tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
b) İşbu sözleşme süresi bitimine en geç 1 ay kala, TARAFLAR’ca sözleşmenin sonlandırılması veya değişiklik istenmesi yönünde yazılı bir istek olmadığı takdirde, işbu sözleşme aynı şartlar ve aynı sürelerle her defa kendiliğinden 1 yıl uzar.

c) Ancak, Madde 6 hükümleri saklı kalmak üzere “Ücret ve masraflar” durum ve koşullara uygun olarak her yıl karşılıklı anlaşma ve mutabakatla revize edilebilir.

 

10. SÖZLEŞMENIN FESHİ
a) TARAFLAR’dan biri, istediği zaman hiçbir koşul ve gerekçe göstermeden sözleşmede belirtilen şirket adreslerine yazılı olarak 1 ay önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir.
b) Bu durumda, sözleşmeyi tek taraflı fesheden, karşı taraftan alacağı varsa bu bedeli derhal tahsil edecektir ve tazminat hakkı olmayacaktır.
c) Ayrıca ÖZGÜRLER sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı feshederse, ücret alacaklarını talep etme hakkına sahiptir.

 

11. FESHİN SONUÇLARI
a) Fesih, fesheden TARAF’ın diğer hiçbir hakkı veya hukuki imkanına etki etmeyecektir.
b) Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesinden sonra taraflar;
i. Karşılıklı fikri mülkiyet haklarını, marka ve unvanı kullanamaz.
ii. Sözleşmenin icrası ve ifası amacıyla alınan/verilen kendisi veya üçüncü şahıs yedinde bulunan tüm yazılımları, gizli bilgi olarak kabul edilen bilgi, belge ve verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyal ve malzemeleri iade edecektir.
c) Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, TARAFLAR’ın işbu sözleşmeye dayalı, önceden doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

12. YASALARA UYUM
TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında yapılacak olan işve/veya hizmetlerin ifasıyla ilgili olarak kendi yükümlülüğüyle ilgili yürürlükteki veya ihdas edilecek tüm yasalara uymayı kabul ve taahhüt ederler.

 

13. ETİK KURALLAR
a) BİOS ve ÖZGÜRLER sözleşme yürürlükteyken veya fesih edildikten sonra iyi niyetli yaklaşımlarını sürdürecek ve karşılıklı olarak ticari marka veya ünvanlara zarar verebilecek hal ve söylemlerde bulunmayacaktır.

 

14. VERİLERİN KORUNMASI
İşbu sözleşme uyarınca iş veya hizmetlerin ifa veya icrası sırasında kişisel verilerin alınması veya işlenmesi gerektiği takdirde; TARAFLAR, KVKK standartlarına uygun olarak söz konusu bilgi veya verinin izinsiz veya yasaya aykırı işlenmesine veya kullanılmasına, kaybolmasına veya yok edilmesine veya zarar görmesine mani olacak her türlü teknik veya organizasyonel tedbiri alacak, verileri gizli tutacak, izinsiz hiçbir amaç için kullanmayacak, herhangi bir kişiye ifşa etmeyecek, herhangi bir güvenlik ihlali, kayıp, hasar veya çalınma halinde veya verilere erişim ya da verilerin tadili talebi veya herhangi bir düzenleyici önlem ya da talep hakkında bilgi sahibi olur olmaz derhal karşı tarafa bilgi verecektir. BİOS verileri kullanım ve paylaşım izni almadan ÖZGÜRLER ile paylaşmayacaktır. Gelen tüm veriler paylaşım izni alınmış olarak kabul edilecek ve BİOS un izin almdadan yaptığı paylaşımlarda ÖZGÜRLER sorumlu olmayacaktır.

 

15. MÜCBİR SEBEPLER
a) TARAFLAR’dan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
b) TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
c) Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.
d) Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.

 

16. DEVİR VE TEMLİK
TARAFLAR, gerek işbu sözleşmeyi gerekse işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını karşı tarafın yazılı onayı olmadan 3.Parti/kişi(ler)e devir ve temlik edemez.

 

17. TEMSİL

TARAFLAR bağımsızdırlar. Birbirlerinin kanuni temsilcisi ve vekili değildir.

 

18. DELİL SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR, işbu sözleşmeyle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, basılı ve elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için kullanılacağını ve bu formdaki belgelerin de delil olacağını kabul ederler.

 

19. İHBAR VE TEBLİGAT:
a) İşbu sözleşmeyle bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, izinler ve talepler, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, iadeli taahhütlü posta, acil kurye ile veya forma yazılan mail adresleri kanalı ile işbu sözleşmede belirtilen adreslere gönderilmelidir.
b) Bildirimler, posta alındı belgesinde veya kuryede kayıtlı teslim tarihi itibariyle tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
c) Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin (Madde 1) kanuni ikametgahları olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların yasal olarak geçerliliğini kabul ve beyan ederler.
d) Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk ilgili tarafa aittir.

 

20. FERAGAT
TARAFLAR’dan birinin herhangi bir zamanda işbu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, diğer TARAF’ın haklarından feragat etmesi anlamına gelmeyecektir.

 

21. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşme, TARAFLAR arasında bu sözleşme konusu hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önceki bütün mutabakat, müzakere ve anlaşmaların yerine geçer.

 

22. DEĞİŞİKLİKLER
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünde veya iş/hizmetin kapsamında yapılacak değişiklik ya da ilaveler, yazılı olmadığı ve her bir tarafın usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisince imzalanmadığı sürece taraflar bakımından bağlayıcı olmayacaktır.

 

23. YETKİLİ MAHKEME
TARAFLAR, işbu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

 

24. YETKİ VE ONAY
a) TARAFLAR, işbu sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili talep ve bildirimlerin, BİOS’ ı temsil ve ilzama yetkili ve/veya yetki verilen kişilerce tanzim ve imzalandığını beyan ile bu beyanlarının doğruluğunu ve sonuçlarını kabul ederler.
b) İşbu sözleşme, TARAFLAR ve halefleri için geçerli ve bağlayıcıdır.
c) Taraflardan biri adına imza atan kişinin yetkili olmaması halinde işbu sözleşmeye dayanılarak işlem ve ödeme yapılması halinde sözleşme yetkisiz imza atan taraf için de bağlayıcı olacaktır.

 

25. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, form gönderim tarihinde 25 maddeden oluşmuş elektronik olarak doldurulmuş taraflarca okunarak yürürlüğe girmiştir.

 

ÖZGÜRLER (ÇAĞLAR ÖZGÜRLER – ******203164)

BİOS (FORMDA YAZILACAK)

 

    *Elektronik İmzala butonuna tıkladıktan sonra Teşekkürler sayfasını görmeden lütfen sayfadan ayrılmayınız.